17 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27291

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında uygulanacak usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

             (2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün telsiz cihaz ve sistemleri ve bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan veya kurulacak telsiz cihaz ve sistemleri ile her çeşit deniz ve hava hizmeti telsiz haberleşmesi ve seyir güvenliği cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

             (3) İşletmecilerin yetkilendirme kapsamında kuracakları telsiz cihaz ve sistemleri 13, 16, 17 ve 18 inci maddeler hariç bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

             (4) Kurum düzenlemelerinde belirtilmek kaydıyla, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için belirlenmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen ilgili teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılanları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

             (5) Dördüncü fıkrada belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerinin, ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslar ile teknik özellikleri dışında kullanılmak istenilmesi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

             a) Abone: Bir işletmeci ile telsiz haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

             b) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunan gerçek kişiyi,

             c) Amatör telsiz haberleşmesi: Amatör telsizciler arasında yapılan ve maddi çıkar sağlamayan, sadece hobi amacı taşıyan haberleşmeyi,

             ç) BTK başvuru formu: Formatı kurum tarafından belirlenen, kurum internet adresinde yayımlanan ve telsiz cihaz ve sistemi kurup kullanmak için müracaat edecek işletmeci veya kullanıcıların doldurmakla yükümlü oldukları her bir formu,

             d) BTK bildirim formu: Formatı kurum tarafından belirlenen, kurum internet adresinde yayımlanan ve telsiz cihaz ve sistemi kuran işletmecilerin doldurmakla yükümlü oldukları her bir formu,

             e) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

             f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

             g) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın telsiz haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

             ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             ı) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri,

             i) Telsiz kurma ve kullanma izni: Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen izni,

             j) Telsiz ruhsatnamesi: Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen ruhsatnameyi,

             k) Üretici: Bir cihazın imalatçısını, imalatçının yurt dışında yerleşik olması halinde Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisini ve/veya bu cihazın ithalatçısını ve faaliyetleri bu cihazın güvenliğe ilişkin özelliklerini etkileyen tedarik zincirindeki diğer kişileri,

             l) Veri: Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen analog veya sayısal metin, resim, görüntü ve benzeri bilgiler kümesini,

             m) Yasak bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış sınırlarından en az yüz en fazla dört yüz metre uzağından alınan noktaların birleştirilmesi suretiyle meydana gelen alanlarda kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda otuz ile altı yüz metre derinliklerdeki sahaları,

             n) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Telsiz İşlemleri

             Başvuru

             MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler işlemin özelliğine göre telsiz kurma ve kullanma isteğini belirtir bir dilekçeye;

             a) Kurulması planlanan telsiz sistemi dikkate alınarak talep sahibi tarafından doldurulup imzalanmış iki nüsha ilgili BTK Başvuru Formu ile talep edilen telsiz sisteminde yer alan telsiz cihazlarının kurulacağı yerin adres ve coğrafi koordinat bilgileri,

             b) Gerçek ve tüzel kişilerden; Ticaret Odası belgesi, Sanayi Odası belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi örneği, dernek tüzüğü veya bunlara benzer bir faaliyet belgesi ile gerçek ve tüzel kişileri temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

             c) Kamu kurum ve kuruluşları telsiz cihaz ve sistemi kurup kullanmasına dayanak olan özel kanunların dayanak hükümlerini

             ekleyerek Kuruma başvururlar.

             (2) Amatör telsiz derneklerince kurulacak, amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan tekrarlayıcı ve/veya link bağlantılı geniş alan kapsayan tekrarlayıcı ve benzeri özel telsiz sistemleri için ise dilekçe ekinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine ilave olarak sorumlu amatör telsizcinin belge örneği yer alır.

             Değerlendirme ve kurma izni

             MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından ihtiyaç duyulan telsiz hizmetinin öncelikle Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır. Ancak;

             a) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazları dâhilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telsiz hizmeti verilmesinde kullanılmayan, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmeyen ve kamu kullanımına açık olarak sunulmayan,

             b) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları

             telsiz sistemleri için Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere kurma ve kullanma izni verilebilir.

             (2) Birinci fıkrada yer alan şartları taşımayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için, üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamak, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç gütmemek ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamak kaydıyla, telsiz haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izin talebinde bulunması halinde; öncelikle hizmet talep edilen faaliyet alanında, talep edilen hizmete ilişkin işletmecinin olup olmadığı hususu Kurum kayıtlarından kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda;           

             a) Söz konusu telsiz haberleşme ihtiyacı, talep edilen alanda işletmeciler tarafından karşılanıyor ise talep sahibi bu işletmecilere yönlendirilir.

             b) Söz konusu telsiz haberleşme ihtiyacı talep edilen alanda işletmeci yok ise veya işletmeciler olmakla birlikte bu ihtiyacın işletmeciler tarafından karşılanamayacağının Kurumca tespit edilmesi halinde, talep sahibine talebe göre en fazla iki yıl süreli telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilebilir. Söz konusu süre içerisinde izin verilen alanda bir işletmecinin talep edilen hizmeti sunmaya başlaması halinde bile söz konusu izin süresi sonuna kadar devam eder.

             (3) Amatör telsiz haberleşmesi için tekrarlayıcı ve/veya link bağlantılı geniş alan kapsayan tekrarlayıcı ve benzeri özel telsiz sistemleri başvurusunda bulunan amatör telsiz derneklerine, bu sistemleri kullanmaya yetkili amatör telsizcilik belgesine sahip bir amatör telsizci sorumluluğunda olmak kaydıyla, kurma ve kullanma izni verilir. Ancak, sorumlu amatör telsizcinin dernekten ayrılması halinde yerine geçecek sorumlu amatör telsizcinin bir ay içersinde dernek tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur.

             (4) Kurum, talep edilen telsiz sistemi için gerektiğinde telsiz cihazlarının türü ve kullanım yeri gibi teknik hususlara sınırlama getirebilir.

             (5) Kurum tarafından yapılacak inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen ve birinci fıkrada belirtilen hususları taşıyan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere verilecek telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma iznine ilişkin Kurum tarafından tahakkuku gerçekleştirilen telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerinin tahakkuk belgesinde belirtilen süre içerisinde Kurumun banka hesaplarına ödenmesini takiben, frekans tahsisleri yapılarak en fazla beş yıl süre ile telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilir. Yetkilendirme kapsamı dışında kalan telsiz cihaz ve sistemi kullanıcılarının izin başvurusu işlemleri esnasında ödemesi yapılan telsiz ücretleri, sistemin kurulmaması halinde iade edilmez.

             (6) Verilen kurma ve kullanma izin süresi dolmadan telsiz cihaz ve sisteminin kullanılmasına devam edilmesi yönünde bir talep olması durumunda başvuru tekrar değerlendirilerek kurma ve kullanma izin süresi uzatılabilir, izin iptal edilebilir veya frekans dâhil her türlü değişiklik yapılabilir. Ancak, verilen kurma ve kullanma izin süresi sonuna kadar herhangi bir süre uzatımı talebinin Kuruma ulaşmaması durumunda Kurum tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın verilen kurma ve kullanma izni ve ruhsatnamesi iptal edilir.

             (7) Kurum, telsiz ücret borcu olan kullanıcıların müracaatlarını, bu borç tutarının ödenmesine kadar değerlendirmeye almaz.

             Kurma ve kullanma              

             MADDE 7 – (1) Kullanıcı, telsiz cihaz ve sistemi kurma izin yazısı ile ekindeki ilgili BTK Başvuru Formunda belirtilen teknik değerlere ve Kurum teknik düzenlemelerine uygun cihazlardan oluşan telsiz cihaz ve sistemini kurar veya kurdurur.

             (2) Kullanıcı izin aldığı telsiz cihaz ve sistemini izin tarihinden itibaren altı ay içinde kurmakla ve Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı gerekçelerini belirtmek suretiyle Kurumdan ek süre talep edebilir. Kurum, söz konusu kullanıcıya altı ayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir.

             (3) Telsiz cihazı veya sistemi kurma ve kullanma izni almış olan kullanıcılar, kullanmakta oldukları telsiz cihazlarını veya sistemini, faaliyetleri gereği verilen izin yeri haricindeki bir yerde, verilen izinde veya ruhsatta belirtilen teknik değerler dışında ve tahsis edilen frekanslar haricinde kullanılmak istenmesi halinde kullanıcı tarafından Kurumdan izin alınması gerekir.

             (4) Kurumdan telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni alan kullanıcılar, Kuruma bildirdikleri tebligat adreslerinde oluşan değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla Kuruma bildirmek zorundadırlar. Belirtilen bildirim zorunluluğuna uyulmaması halinde, Kurum kayıtlarındaki mevcut adres tebligat adresi olarak kabul edilir ve bu adrese yapılan her türlü tebligat, alındı belgesi olmaksızın ilgiliye yapılmış sayılır.

             Ruhsat

             MADDE 8 – (1) Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilerek frekans tahsisi yapılan telsiz cihaz ve sistemi ruhsata tabidir.

             (2) Ruhsatname üzerinde; telsiz cihaz ve sisteminde kullanılan telsiz cihaz ve/veya sistemine ait tür, sayı, tahsis edilen frekanslar, band genişliği, çıkış gücü, kullanım yeri, izin süresi ve Kurum tarafından belirlenecek diğer tanımlayıcı bilgiler bulunur.

             (3) Telsiz cihaz ve sistemindeki cihaz sayısı ve/veya tahsisli frekansların değişmesi durumunda ruhsatname yenilenir.

             Sistem nakli ve sistemde kullanılan cihazlardaki değişiklik

             MADDE 9 – (1) Verilen kurma ve kullanma iznine istinaden kurulan telsiz cihaz ve sisteminin, başka bir yere nakledilmesi, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilmesi için kullanıcının, Kuruma bir dilekçe ile müracaat ederek izin alması gerekmektedir. Söz konusu müracaatın uygun görülmesi halinde söz konusu değişiklikler kullanıcının ruhsatına işlenerek, bir yazı ile kullanıcıya bildirilir.

             (2) Kurumdan izin alınmadan telsiz cihaz ve sistemlerinin başka bir yere nakledilmesinin ve/veya frekans ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında kullanılmasının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde kullanıcıya;

             a) Yer değişikliği aykırılığının giderilmesi için söz konusu sistem kullanılmamak kaydıyla yedi iş günü,

             b) Zararlı elektromanyetik girişime sebep olan telsiz cihaz ve sistemin kullanımının durdurulması kaydıyla diğer aykırılıkların giderilmesi için en fazla otuz gün

             süre verilir.

             İlave izin işlemleri

             MADDE 10 – (1) Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni olan kullanıcıların sistemlerine ilave edecekleri her telsiz cihazı veya frekans için Kurumdan izin alması gerekmektedir. Bu işlemler için kullanıcı aşağıda belirtilen belgeler ile başvuruda bulunur:

             a) Başvurunun gerekçesini belirten dilekçe,

             b) İlave telsiz cihazı için iki nüsha ilgili BTK Başvuru Formu.

             (2) Kurum tarafından talebin 6 ncı maddede belirtilen hususlar kapsamında uygun görülmesi ve her türlü ücretin ödenmesi halinde ilave cihaz izni verilir ve/veya frekans tahsisi yapılır.

             Geçici süreli kullanımlar

             MADDE 11 – (1) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç olmak üzere; geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, araştırma, geliştirme, test ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cihaz ve sistem izinleri için faaliyet öncesinden aşağıda belirtilen belgeler ile Kuruma başvurulur:

             a) Geçici süreli telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma talebini belirten dilekçe,

             b) Sistemde kullanılacak telsiz cihaz ve sistemlerine ait BTK Başvuru Formu.

             (2) Başvuru, kullanım yeri, amaç, talep edilen frekans ve kullanılacak cihazlar dikkate alınarak değerlendirilir.

             (3) Başvurunun uygun görülmesi durumunda faaliyet süresince frekans tahsisi yapılarak, en fazla altı ay süre ile geçici telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilir. Bu işleme ilişkin telsiz ücretleri kullanıcı tarafından izin öncesi ödenir.

             (4) Gerekli görülmesi halinde telsiz cihazlarının türü ve kullanım yeri gibi teknik hususlara Kurum tarafından sınırlama getirilebilir.

             İptal işlemleri

             MADDE 12 – (1) Kurumdan izin almış bulunan telsiz cihaz ve sistemi kullanıcılarının, sistemlerini tamamen kullanımdan kaldırmaları ve bunu bir yazı ile Kuruma bildirmeleri veya telsiz cihaz ve sisteminin kaldırıldığının Kurum tarafından tespiti halinde; verilen telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni ve ruhsatları iptal edilir.

             (2) Telsiz cihaz ve sistemlerinin, Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine uygun olmayan bir şekilde kurulmasının, işletilmesinin, başka bir yere nakledilmesinin, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında kullanılmasının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde, verilen süre sonunda söz konusu aykırılığı mücbir sebepler dışında gidermeyen kullanıcıların telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izinleri ve ruhsatları iptal edilir.

             (3) Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilen kullanıcıların, süre uzatımı da dâhil verilen süre sonunda sistemini kurmaması halinde verilen izin iptal edilerek 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kullanıcıya bildirilir.

             (4) Telsiz cihaz ve sistem kurma ve kullanma izinleri ile ruhsatları iptal edilen kullanıcılar bu cihazlarını yeni bir izin alınıncaya kadar kullanamazlar.

             (5) Amatör telsiz derneği sorumlusu 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümler çerçevesinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğinde derneğe verilen kurma ve kullanma izni iptal edilir.

             Devir işlemleri

             MADDE 13 – (1) İşletmeciler ile telsiz cihaz ve sistemi kullanıcıları mevcut cihazlarını veya sistemini; devir almak isteyen kullanıcının Kurumdan aldığı izin kapsamında olmak kaydıyla bu kullanıcıya, Kurum tarafından konusunda yetkilendirilmiş işletmecilere veya abonelerine, amatör maksatlı olarak değerlendirilmek üzere Amatör Telsiz Derneklerine, eğitim amacı ile kullanılmak üzere eğitim kurumlarına ve telsiz üretici ve satıcılarına devir edebilir. Devir işlemine ilişkin protokol taraflarca muhafaza edilerek, bir nüshası da devir eden kullanıcı tarafından Kuruma gönderilir.

             Yabancılara uygulanacak işlemler

             MADDE 14 – (1) Yabancıların başvuru ve izin işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yerine getirilir:

             a) Yabancı devletler ile yapılan anlaşma veya antlaşmalara dayanılarak kurulmuş ve kurulacak telsiz cihaz ve sistemleri bu anlaşma veya antlaşmaların hükümlerine tabidir.

             b) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine münhasıran kendi hükümet merkezleri ve/veya diğer diplomatik temsilcilikleri ile haberleşme yapmak veya kendi iç güvenlik amaçlarıyla kullanmak üzere karşılıklılık esaslarına bağlı olarak telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden verilebilir.

              c) Türkiye’ye geçici olarak yolcu beraberinde getirilen telsiz cihaz ve sistemleri ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kullanılır.

             ç) Türkiye’ye geçici görevle gelen diplomatik temsilcilerin beraberlerinde getirilen veya taşıtlarına monte edilmiş bulunan ve geri götürülecek olan telsiz cihaz ve sistemleri ile ilgili işlemler karşılıklılık esaslarına bağlı olarak kurma ve kullanma izni Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden verilebilir.

             Yasak bölgelerde yabancı uyrukluların kullanacakları telsiz cihaz ve sistemleri

             MADDE 15 – (1) Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilen yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlar dışındaki telsiz verici, verici-alıcı veya alıcı cihazları için telsiz kurma ve kullanma izni ile telsiz ruhsatnamesi verilmesi Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine bağlıdır.

             Yetkilendirme kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemler

             MADDE 16 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri aşağıda belirtilen hususlara tabidir:

             a) İşletmeciler, altyapıyı oluşturan her türlü telsiz cihaz ve sistemleri için ilgili BTK Başvuru Formu ve cihazların kurulacağı yerleri içeren listeler ile sistem kurma ve kullanma izni başvurusunda bulunur.

             b) Yapılan başvurunun yetkilendirme kapsamında Kurum tarafından değerlendirilmesini müteakip sistem kurma ve kullanma izni verilir.

             c) İşletmeciler izin alarak kurduğu sisteme ait bilgileri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri işletmecileri ise ayrıca, elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin bildirimler ile birlikte hizmet sunulan sistem kapsama alanı haritalarını da Kuruma göndermekle yükümlüdür.

             ç) İşletmeciler yetkilendirme ve verilen izin kapsamında kurduğu altyapı sistemlerinde yaptığı değişiklikleri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak Kuruma bildirir.

             d) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemlerinin tümüne başlangıçta tek genel bir ruhsatname düzenlenir.

             (2) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri için öncelikle işletmecilerin yetkilendirme belgesinde belirtilen hükümler ve işletmeciler ile Kurum arasında imzalanmış bir sözleşme ve/veya protokol var ise bu sözleşme ve/veya protokol hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Telsiz ruhsatlarının yenilenmesi

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Özel kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz cihaz ve sistemleri kullanan kamu kurum ve kuruluşları hariç, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, telsiz cihaz ve sistemleri kullanan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde; mevcut sistemlerinde kullanılan her türlü uydu uplink, radyolink, tekrarlayıcı, sabit, araç, el ve benzeri telsiz cihaz ve sistemlerinin sayıları, frekansları, çıkış güçleri, kullanıldığı yerin coğrafi koordinat ve adresleri, talep edilen kullanım süresini belirten dilekçe ile birlikte Kuruma başvurarak durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirirler.

             (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma başvuru yapmayanların telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnameleri iptal edilir ve iptal işlemi 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kullanıcıya bildirilir.

             (3) Kurumca,

             a) Özel kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz cihaz ve sistemleri kullanan kamu kurum ve kuruluşları haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin durumlarını 6 ncı madde çerçevesinde inceleyerek talebi uygun bulunanların varsa telsiz ücretleri borcunu verilen süre içinde Kuruma ödemek kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni ile ruhsatnameleri talebe göre en fazla beş yıl olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yenilenir. Verilen süre içerisinde telsiz ücretleri borcunu ödemeyen kullanıcıların kurma ve kullanma izni ile ruhsatnameleri iptal edilir ve iptal işlemi bir yazı ile kullanıcıya bildirilir.

             b) Bu Yönetmelik hükümlerini karşılayamayan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzel kişilikler gibi telsiz ücretinden muaf kullanıcıların, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni ile ruhsatnameleri yürütülen faaliyetlerinin yerine getirilmesinde zafiyet yaratılmaması amacıyla, talebe göre en fazla beş yıl olmak üzere yenilenerek bu sürenin sonunda ruhsatnamelerin iptal edileceği bir yazı ile kullanıcıya bildirilir.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.