16 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27230

YÖNETMELİK

.doc formatındaki yönetmelik için tıklayınız...

             Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINA GÜVENLİK SERTİFİKASI

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

             a) Elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve Güvenlik Sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususları,

             b) Elektromanyetik alanda istem dışı ve sürekli maruz kalma durumunda; çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri giderebilmek amacıyla uluslararası standartlara uygun olan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerini,

             c) Ölçüm yöntemlerini ve ölçüm yapacak kuruluşları,

             ç) Ölçüm sonuçlarına göre elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerine uygun olmayan sabit elektronik haberleşme cihazlarının limit değerlere uygun hale getirilmesine ve bunlara uyulmaması halinde işleticiler/işletmecilere uygulanacak Kanunda belirtilen müeyyidelere ilişkin usul ve esasları

             belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olan ve 10 kHz-60 GHz frekans bandında çalışan, mevcut ve gelecekte bu bandda hizmete konulabilecek ve meskun mahal içinde kullanılan sabit elektronik haberleşme cihazlarından;

             a) Hücresel mobil sistemlerin verici, verici/alıcı cihazları ve bir mahalde elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil verici, verici/alıcı cihazlarının,

             b) Çıkış gücü 5 Watt ın üzerinde olan diğer sabit elektronik haberleşme cihazlarının

             kurulması ve işletilmesi esnasında, ortamda oluşan elektromanyetik alan şiddetinin limit değerlere uygunluğunun belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlenmesi ile ilgili esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Anten: Bir sistemden aldığı sinyali, ortama elektromanyetik dalga şeklinde yayan ve ortamdaki elektromanyetik dalgaları alıp; sisteme aktarmaya yarayan elemanı,

             b) Anten Yayın Paterni: Antenden yayılan elektromanyetik dalganın yayın huzmesini,

             c) Elektrik Alan Şiddeti (E): Uzayda herhangi bir noktada; bir birimlik pozitif elektrik yüküne etki eden kuvvetin, vektörel büyüklüğünü (V/m),

             ç) Elektromanyetik Alan: Elektrik ve Manyetik alan bileşenleri olan dalgaların oluşturduğu alanı,

             d) Elektronik Haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

             e) Güç Akı Yoğunluğu: Elektromanyetik dalganın hareket doğrultusuna dik, birim alana düşen güç miktarını (W/m2)

             f) Güvenlik Mesafesi: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sabit elektronik haberleşme cihazlarından yayılan elektromanyetik dalganın; çevre ve insan sağlığı üzerinde meydana getirebileceği etkileri minimuma indirgemek amacıyla belirlenen elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin aşılmadığı mesafeyi,

             g) Güvenlik Sertifikası: Güvenlik mesafesine göre kurulan, her bir sabit elektronik haberleşme cihazı için, işletici/işletmeciye verilen belgeyi,

             ğ) İşletici: İşletmeci tanımı kapsamı dışında kalan ve elektronik haberleşme hizmetlerini yürüten kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişileri,

             h) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

             ı) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

             i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             k) Manyetik Alan Şiddeti (H): Manyetik akı yoğunluğunun, ortamın geçirgenliğine oranını (A/m),

             l) Meskun Mahal: İl, ilçe, kasaba, köy, mezra gibi, insanların sürekli veya geçici olarak bulundukları; yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam alanlarını ve bu alanların bitiminden itibaren 500 m uzaklıktaki mesafeyi,

             m) Ortalama Zaman: Ortamdaki elektrik alan şiddetinin, ortalama değerinin hesaplanması için geçen, her bir ölçüm süresini (6 dk),

             n) Ölçüm Yetki Belgesi: Kurumun bu Yönetmelik kapsamındaki ölçümleri yapmaya yetkili kıldığı kuruluşlara verilen belgeyi,

             o) Sabit Elektronik Haberleşme Cihazı: Hücresel mobil sistemlerinin verici, verici/alıcı cihazları ile Radyo-TV vericileri dahil olmak üzere, 10 kHz-60 GHz frekans bandında sabit olarak kurulup çalıştırılan verici, verici/alıcı cihazları ile bir mahalde elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil verici, verici/alıcı cihazlarını,

             ö) Sürekli Maruz Kalma: Ortalama zamandan daha uzun süreli maruz kalmayı,

             p) Uzak Alan: Elektromanyetik dalganın, düzlem dalga özelliği gösterdiği ve antenden 2D2  (D anten boyu) dan daha uzak olduğu mesafeyi,

             r) Yakın Alan: Yayın yapan kaynağa 2D2/λ kadar olan uzaklığını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sabit Elektronik Haberleşme Cihazlarının Kuruluş Yeri, Montaj Esasları, Güvenlik Sertifikası Müracaatı ve Ölçüm Bildirimi

             Kuruluş yeri

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit elektronik haberleşme cihazlarından, Radyo-TV verici cihazları için yayıncı kuruluşların Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yapmış olduğu ve RTÜK tarafından belgelenen lisans tipine uygun bölgelerde, diğer cihazlar için Kurum tarafından verilen sistem kurma izinlerinde belirtilen bölgelerde ve sayıda kurulacaktır.

             (2) Kuruluş yeri, 6 ncı maddeye göre hesaplanan güvenlik mesafesinin dahil olduğu bölge ile anten ve cihazlara işletmecilerin kontrolü ve personeli dışındaki kişilerin erişmesi önlenecek şekilde belirlenir.

             (3) İşletici/İşletmecinin kontrolü ve personeli dışındaki kişilerin erişiminin engellenmediğinin tespit edilmesi halinde, uygunsuzluğun giderilmesi amacı ile yapılan tebliğ tarihinden başlamak üzere İşletici/İşletmeciye 10 iş günü süre verilir. İşletici/İşletmecinin kontrolü ve personeli dışındaki erişimin engellendiğine dair alınan önlemler Kuruma bildirilir. Yapılan bildirimin Kurum tarafından uygun bulunması halinde konu cihaz faaliyetine devam eder. Ancak, yapılacak denetimde uygunsuzluğun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde işletmecilerin kontrolü ve personeli dışındaki kişilerin erişiminin engellenmesine yönelik gerekli tedbirler alınıncaya kadar 23 üncü madde hükümleri uygulanır.                       

             (4) Ortak Anten Sistem ve Tesisleri kurulması da dahil, tesis paylaşımı ve ortak yerleşim ile ilgili Kurum tarafından yapılan düzenlemelere de uyulması zorunludur.

             Güvenlik mesafesi hesabı

             MADDE 6 – (1) Güvenlik mesafesi; antenden itibaren ve antenlerin yayın yönü dikkate alınarak, aşağıdaki formülle hesaplanacaktır.

             Bu formülde;

             P: Cihaz çıkış gücünü (Watt),

             G: Anten kazancını (dBi),

             E: Elektrik alan limit değerini (Tablo-1 deki tek bir cihaz için limit değeri olacaktır) (Volt/metre),

             d: Güvenlik mesafesini (metre),

             ifade eder.

             (2) Sağlık kuruluşları, okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde güvenlik mesafesi hesabında, bahçe sınırları dikkate alınacaktır. Ancak sağlık kuruluşlarından talep gelmesi halinde, 20 nci maddeye uygun olmak şartıyla kurulabilecektir.

             Güvenlik sertifikası

             MADDE 7 – (1) İşletici/İşletmeci bu Yönetmelik hükümlerine göre sabit elektronik haberleşme cihazı için Güvenlik Sertifikası (Ek-3) almakla yükümlüdür.

             (2) Güvenlik Sertifikası alınmaksızın sabit elektronik haberleşme cihazının kurulması halinde 23 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

             Montaj esasları

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit elektronik haberleşme cihazlarının meskun mahal içinde montajının yapılmasında, asgarî olarak 6 ncı maddeye göre hesaplanan güvenlik mesafesi dikkate alınacaktır. Ancak yönlü antenlerin arka yüzeyi için güvenlik mesafesi hesabı yapılmaz.

             (2) Güvenlik Sertifikası alınmadan, sabit elektronik haberleşme cihazının kuruluş yeri ile ilgili olarak direk, kule, kulübe, konteynır, anten ve dalga kılavuzu gibi altyapı montajına başlanamaz.

             (3) Bina yüzeylerine kurulacak olan antenlerin, arka yüzlerine gelen duvara, en az anten boyutlarında yansıtıcı levhalar monte edilecektir.

             (4) Paratoner, Topraklama tesisatı ve Sivil Havacılık Kurallarına göre gerekli ışıklandırmanın bu konuda yayımlanan standartlara ve ilgili mevzuatlarındaki kurallara göre tesis edilmesi gereklidir.

             (5) Cihazların montajını müteakip; Yönetmelikte belirtilen özellikteki ölçüm cihazları ile test ve ölçümler yapılacak ve kurulan cihazın elektromanyetik alan şiddet değerinin 16 ncı maddede belirtilen limit değerlerini aşmaması sağlanacaktır.

             (6) Bu maddede belirtilen montaj esaslarına uyulmadığının tespiti halinde gerekli düzeltmelerin yapılması için tebliğ tarihinden başlamak üzere 10 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetimde uygunsuzluğun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde montaj esaslarına uygun hale getirilinceye kadar 23 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Aynı cihaz ve yer için ikinci kez ihlal edilmesi halinde 23 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

             (7) Kamu Güvenliği, acil durum ve afet durumlarında kurulanlar hariç olmak üzere; Güvenlik Sertifikası alan Mobil İstasyonlar, sistemin faaliyete geçmesini müteakip aynı yerde en fazla 3 ay hizmet verebilir. İşletmeci tarafından aynı yer için süre uzatımının talep edilmesi halinde 3 ay ilave süre verilebilir.

             Güvenlik sertifikası müracaatı ve ölçüm bildirimi             

             MADDE 9 – (1) İşletici/İşletmeci, kurulacak sabit elektronik haberleşme cihazı için Sabit Elektronik Haberleşme Cihazı Müracaat Değerlendirme Formu (EK-2) ile Kuruma müracaat eder. Kurum tarafından kurulması uygun bulunan sabit elektronik haberleşme cihazına müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Güvenlik Sertifikası düzenlenir. Güvenlik Sertifikası her bir cihaz için ayrı ayrı düzenlenmek suretiyle verilir.

             (2) Güvenlik Sertifikasının düzenlenme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde; sistem işletmeye alınacak ve gerekli ölçümler yapılarak Ölçüm Değerleri Formunun (Ek-1)  aslı Kuruma teslim edilecektir. Sistemin işletmeye alınmaması nedeni ile Ek-1 Ölçüm Değerleri Formunun süresi içinde gönderilmemesi halinde Güvenlik Sertifikası iptal edilir. Ancak, aynı yer için yeniden Güvenlik Sertifikası müracaatı yapılabilir.

             (3) Sistemin işletmeye alınmasına rağmen Ek-1 in süresi içinde gönderilmemesi durumunda 23 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

             (4) Güvenlik Sertifikası, işletmeciler/işleticiler tarafından istasyon mahallinde rahatlıkla görülebilecek yerlere asılır ve deforme, silinme gibi çevre şartlarının etkilerine karşı gerekli tedbirler alınır.

             (5) Kanuna ekli ücret tarifesinde belirtilen Güvenlik Sertifikası ücreti, Güvenlik Sertifikası düzenleme aşamasında alınır.

             (6) Güvenlik Sertifikasının herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, sertifika ücreti kadar, yenileme ücreti alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Yetki Belgesi Esasları

             Ölçüm yapmaya yetkili kuruluşlar

             MADDE 10 – (1) Ölçümler, Kurum veya Kurum tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

             Ölçümde kullanılacak cihazlar ve teknik özellikleri

             MADDE 11 – (1) Ölçümlerde spektrum analizör ve geniş bantlı ölçüm cihazları kullanılacaktır. Bu cihazlara ait minimum teknik özellikler aşağıda sıralanmıştır.

             a) Ölçüm yetki belgesi almak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ölçüm yetkisi almak istedikleri frekans bant aralığını Kuruma bildirir.

             b) Kullanılan Ölçüm Cihazı; Ortalama güç yoğunluğunu (W/m2, mW/cm2), ortalama E alanını (V/m) veya E alanının karesel ortalamasını, ortalama H alanını (A/m) veya H alanının karesel ortalamasını ölçebilecek ya da bu parametrelerden bir veya birkaçını gösterebilecek yetenekte olacaktır.

             c) Prob/anten boyutları, ideal olarak kararlı frekans tepki eğrisi gösterecek ve frekans sınırı dışındaki frekanslara karşı tepkisi zayıf olacaktır.

             ç) Cihazlar zamana göre ortalama alabilme yeteneğine sahip olacaktır.

             (2) Ayrıca ölçümlerde kullanılacak ölçüm cihazlarının teknik dokümanlarında önerilen kalibrasyon aralıklarında kalibrasyonu yaptırılacak, şayet bahse konu dokümanlarda kalibrasyon süresi yok ise en az 2 yılda bir kalibrasyonu yapılacak ve kalibrasyon belgesi Kuruma iletilecektir. Bu süre içinde kalibrasyon yaptırmayan kuruluşların Yetki Belgesi iptal edilir.

             Ölçüm yapacak personelin nitelikleri

             MADDE 12 – (1) Ölçümler; üniversitelerin; elektrik-elektronik, haberleşme, fizik mühendisliği, fizik lisansı veya elektromanyetik dalgalar ile ilgili dersleri alarak teknik bölümlerin birinden veya meslek yüksek okulu ile liselerinin elektrik, elektronik ve haberleşme bölümlerinden mezun olan personel tarafından yapılacaktır.

             Yetki belgesi müracaatı

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ölçümleri yapmak üzere; yetki belgesi almak isteyen kuruluşlar tarafından;

             a) Uluslararası akreditasyon belgesi olan, gerçek veya tüzel kişiliğe sahip bağımsız elektromanyetik alan ölçüm laboratuarları akreditasyon belgesi veya,

             b) Yetki belgesi talep edecek diğer kuruluş ve laboratuvarlar 11 inci maddede belirtilen cihazlara ve 12 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz personel istihdam edildiğini gösterir belgeler

             ibraz edilmek ve ölçüm yetkisi talep edilen frekans aralığı belirtilmek suretiyle Kuruma müracaat edilir.

             (2) Kurum tarafından müracaatlar değerlendirilerek uygun bulunması halinde iki yıl süre ile geçerli olan Ölçüm Yetki Belgesi (EK - 4) düzenlenir.

             (3) Ölçüm yetkisi Kurum tarafından düzenlenen Ölçüm Yetki Belgesinde belirtilen frekans aralığında geçerlidir.

             (4) Ölçüm yetki belgesi verilen kuruluşların hangi frekans aralığında yetkilendirilmiş olduğu bilgisi de dahil ayrıntılı listesi ve listedeki iptal ve değişiklik bilgileri Kurum internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yayımlanır.

             (5) Kurum tarafından yetki verilmeyen kişi ya da kuruluşlar tarafından yapılan ölçümler değerlendirmeye alınmaz.

             Yetki İptali              

             MADDE 14 – (1) Kurumdan yetki belgesi alan kuruluşların aynı mahalde yapmış oldukları ölçüm değerleri arasında farklılık olması durumunda Kurum, yetkili kuruluş elemanları ile ortaklaşa aynı şartlarda ölçümü yeniler. Yetkili kuruluşun ölçümlerinde Yönetmeliğe aykırı durum tespit edilmesi veya ölçüm yetkisi verilen frekans aralığı dışında ölçüm yapılması durumunda kuruluş uyarılır, tekrarı halinde ise yetki belgesi bir daha verilmemek üzere iptal edilir ve bu husus Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

             (2) Birinci fıkra hükümleri dışında bu Yönetmelikle belirlenen diğer şartları sağlamadığı tespit edilen yetkili kuruluş önce uyarılır ve eksikliklerin giderilmesi için 30 gün süre verilir. Konu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi veya tekrarı halinde yetkili kuruluşun yetkisi iptal edilerek Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

             (3) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve ölçüm yöntemlerine uygun ölçüm yapılmaması ve yerinde ölçüm yapılmadan rapor düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, ölçüm raporu düzenleyen kuruluşun yetki belgesi bir daha verilmemek üzere iptal edilir ve bu husus Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

             (4) Ölçüm yetki belgesi iptal edilen kuruluşun başka isim altında veya başka şirketlerle ortaklaşa kuracağı şirket ve sahiplerine ölçüm yetki belgesi verilmez.

             (5) Ölçüm yetki belgesinin verilmesi ve iptali Kurul tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Yöntemleri ve Limit Değerler

             Ölçüm yöntemleri

             MADDE 15 – (1) Yapılacak olan ölçümler; temel olarak elektromanyetik alan şiddeti veya güç akı yoğunluğu ölçümlerinden ibaret olup;

             a) Ölçümler geniş bantlı cihaz ile yapıldığında, yakın alanda elektrik alan ve manyetik alan karmaşık bir yapı gösterdiğinden, elektrik alan ve/veya manyetik alan probları ayrı ayrı kullanılarak ölçüm yapılacaktır. Uzak alanda ise ölçümler sadece elektrik alan probu kullanılarak yapılacaktır.

             b) Bir noktada birden fazla verici bulunması halinde, geniş bantta ölçüm yapan bir cihaz ile ortamda bulunan bütün elektrik alan şiddetinin etkin değeri ölçülecektir. Elektromanyetik alan şiddetinin tek bir cihaz için belirlenen limitten fazla çıkması durumunda ortamdaki bütün vericilerin ayrı ayrı elektrik alan şiddetinin tespiti için, spektrum analizör ve yönlü anten kullanılacaktır. Elektrik alan şiddet değerinin düşey ve yatay polarizasyon değerlerinin x, y, z bileşenleri ayrı ayrı ölçülecek, bunların karelerinin toplamının karekökleri alınarak hesaplanan etkin bileşke elektrik alan değeri,   formülü ile hesap edilecektir.

             (2) Bu ölçümde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

             a) Ölçüm Personeli üzerinde bulundurduğu her türlü elektronik cihazı ölçüm sonuçlarını etkilememesi bakımından kapalı tutacaktır.

             b) Cihazın ilk çalıştırılmasından sonra teknik dokümanında belirtilen süre kadar cihaz kararlı duruma geçene kadar beklenecektir.

             c) Her ölçüme başlamadan evvel ölçüm cihazlarının varsa sıfırlama tuşuna basılacaktır.

             ç) Ölçümler, ölçüm yapılacak sistemin çalışır durumda olduğu saatlerde yapılacaktır.

             d) Ölçümler verici antenin yayın paterni dikkate alınarak, uzaktan yakına doğru güvenlik mesafesine kadar yaklaşılarak yapılacaktır.

             (3) Hücresel baz istasyonları ölçümleri için bu maddede açıklanan ölçüm yöntemlerine ek olarak aşağıdaki hususlara da dikkat edilecektir.

             a) Ölçümler antenin yayın yaptığı yönden başlamak üzere yatayda sağa ve sola doğru en az üç değişik noktadan yapılacaktır.

             b) Hücresel baz istasyonları için her ölçüm 6 dakikalık ortalama alınarak yapılacaktır.

             c) Meskun mahalde yapılacak ölçümlerde antenin yayın paterni dikkate alınarak, yayına doğrudan maruz kalan bölgede en az 3 noktadan ölçüm yapılacaktır.

             Elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri

             MADDE 16 – (1) Meskun mahal ortamında; elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu ve eş düzlem dalga yoğunluğu, toplam limit değerleri ve tek bir cihaz için limit değeri Tablo-1 de belirtilen değerleri aşmayacaktır.

             (2) Okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bahçe sınırları dahilinde bu maddede belirtilen limit değerler aşılmayacaktır.

             Tablo-1 Ortam ve tek bir cihaz için belirlenen limit değerler.

f= frekans (MHz)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

             Denetim, ölçüm talebi ve ölçüm ücreti

             MADDE 17 – (1) Ölçüm yetki belgeli kuruluşlar ile sabit elektronik haberleşme cihazının kurulması, işletilmesi ve kullanılması esnasında bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluk Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre denetlenir ya da denetlettirilir.

             (2) Üçüncü şahıslar tarafından yapılan ölçüm talepleri Kuruma veya ölçüm yetki belgesi verilen kuruluşlara dilekçe ile yapılır. Ölçüm yetki belgesine sahip kuruluşlarca ölçümün yapılması halinde, Ek-1 deki tablo doldurulacak ve ölçüm raporları ile verilen Ölçüm Yetki Belgesinin bir sureti Kuruma, bir sureti müracaat sahibine ve bir sureti de işletici/işletmeciye en geç beş iş günü içerisinde iletilecektir. Ayrıca Kuruma elektronik ortamda da gönderilecektir.

             (3) Üçüncü şahıslar tarafından Kuruma yapılan ölçüm taleplerinde Kanuna ekli ücret tarifesinde belirtilen ölçüm ücreti müracaat aşamasında alınır.

             (4) Yetki verilen kuruluşlar, Kanunda belirtilen ölçüm ücretini geçmemek üzere, ölçüm ücretini kendileri belirlemekte serbesttir.

             (5) Üçüncü şahısların talebi üzerine yapılan ölçüm sonucunda, limit değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, ilgili işletmeci/işletici, ölçüm ücretini, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde müracaat sahibine öder.

             (6) Yapılan ölçümler sonucunda limit değerlerin aşılmadığının tespiti halinde, müracaat sahibinin ödediği ölçüm ücreti iade edilmez.

             Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

             MADDE 18 – (1) Ölçüm sonuçlarının Kurum tarafından değerlendirilmesinde, ölçüm cihazının ölçüm belirsizliği de dahil, Tablo-1 de belirtilen limitlerin aşılması halinde 19 uncu maddeye göre işlem yapılır.

             (2) Yapılacak işlemlerden sonra müracaat sahibi Kurum tarafından bilgilendirilir.

             Limitlerin aşılması halinde uygulanacak işlem

             MADDE 19 – (1) Kurum veya Kurumca yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan ölçümlerde; sabit elektronik haberleşme cihazının elektromanyetik alan şiddetinin, 16 ncı maddede yer alan;

             (a) Tek bir cihaz için izin verilen limit değerin üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde İşletici/İşletmeciye söz konusu limit değerleri sağlaması için tebliğ tarihinden başlamak üzere 10 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetim ve ölçümlerde uygunsuzluğun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde ise 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

             (b) Ortamın toplam limit değerini tek bir cihazın aşması halinde, düzeltme için herhangi bir süre verilmeksizin limit aşımına neden olan sabit elektronik haberleşme cihazı için 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Talep edilmesi halinde söz konusu sabit elektronik haberleşme cihazı ile bağlantılı hizmetlerden faydalananların mağdur edilmemesi için, İşletici/İşletmecinin aynı mahalde 16 ncı maddede belirtilen limit değerleri aşmayan yeni bir cihaz kurmasına izin verilebilir.

             (c) Tek bir cihaz için izin verilen limit değerlerine uygun olduğunun tespit edilmesine rağmen ortamın limit değerinin aşılması halinde, Kurum koordinasyonunda İşletici/İşletmeciler tarafından aynı mahalde kurulu tüm cihazlar için ortam normal değerlere gelinceye kadar gerekli teknik düzenleme yapılır. Aksi takdirde en son kurulan cihazdan başlamak üzere, 23 üncü madde birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Sabit elektronik haberleşme cihazlarının sağlık kuruluşları civarında çalıştırılması

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit elektronik haberleşme cihazlarının teşhis ve tedavi hizmetleri yürütülen sağlık kuruluşları civarında kurulması halinde sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkilememesi bakımından, bina içinde oluşturacağı ortamın toplam elektrik alan şiddet değeri 3 V/m yi geçmeyecektir.

             Ölçüm ücreti tahsili usul ve esasları

             MADDE 21 – (1) Ölçümler için tahsil edilecek ücretler ile ücretlerin tahsili için gerekli usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

             Kullanılacak cihaz standartları

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak her türlü sabit elektronik haberleşme cihaz ve donanımı; Kanun ve ilgili Yönetmelikler gereğince belirlenen standartlara uygun olacaktır.

             İdarî yaptırımlar

             MADDE 23 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası, 7 nci maddenin ikinci fıkrası, 8 inci maddenin ikinci ve altıncı fıkrası, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 19 uncu maddede belirtilen hükümlerin ihlali halinde sabit elektronik haberleşme cihazının faaliyeti uygun şartlar sağlanıncaya kadar Kanunun 9 uncu maddesi gereğince Kurum tarafından veya Kurumca yapılan bildirim üzerine mülkî amirler eliyle durdurulur.

             (2) Bu Yönetmelikle belirlenen hükümlerin, gerekli uyarıların ve kapatmaların yapılmasına rağmen aynı cihaz ve yer için ikinci kez ihlal edilmesi halinde Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince ilgili cihaz için Kanunun ekli telsiz ücret tarifesinde belirtilen ruhsatname ücretinin elli katı oranında idarî para cezası uygulanır. Aynı takvim yılı içinde aynı cihaz ve yer için sonraki her ihlalde bir önceki ceza miktarının iki katı idari para cezası uygulanır.

             (3) Güvenlik Sertifikası alınmadan sabit elektronik haberleşme cihazının montajına başlanılması veya izinsiz revizyon yapılması halinde, Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince ilgili İşletmeci/İşleticiye ruhsatname ücretinin elli katı idari para cezası her bir cihaz için ayrı ayrı uygulanır.

             (4) Gerçeğe uygun olmayan bilgi ve belgelerin gönderilmesi halinde söz konusu İşletmeci/İşletici hakkında, 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Uygulanacak İdarî Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 24 – (1) 12/7/2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

             Mevcut güvenlik sertifikaları

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce verilmiş olan Güvenlik Sertifikaları geçerlidir.

             Yürürlük

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 


Ek-1

İstasyon No       :

İstasyon Adı      :

İstasyon Adresi :

Koordinatlar      :

ÖLÇÜM DEĞERLERİ FORMU

Anten Sektör

Antene Olan
Uzaklık
(m)

Ölçülen Manyetik
Alan Şiddeti
(A/m)

Ölçülen Elektrik Alan Şiddeti
(V/m)

Ölçülen Güç
Yoğunluğu
(W/m2)

Ölçüm
Yapılan
Saat

Anten Tipi

Anten
 Kazancı
(dBi)

Tek Bir Cihaz
İçin

Ortamın
Toplamı

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçüm Cihazı:

Marka   :

Model   :

Seri No :

 

Ölçüm Yapan Personel:

Adı Soyadı    :

Ünvanı          :

İmza              :

Ölçüm Tarihi        :

 

Ölçüm Anteni:

Tip                                          :

Seri No                                  :

Frekans Aralığı                    :

Kalibrasyon Tarihi               :

Kalibrasyonun Bitiş Tarihi :

Yetkili Kuruluş:

Adı      :

Kaşe   :

İmza   :