18 Temmuz 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27292

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile, ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

             b) e.i.r.p (Effective Isotropic Radiated Power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

             c) e.r.p (Effective Radiated Power): Etkin yayılım gücünü,

             ç) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

             d) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı: 26.960–27.410 MHz frekans bandı içinde elektromanyetik girişimlere karşı korunmayan, bu Yönetmelikte belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazını,

             e) Hz: Frekans birimi olan Hertzi,

             f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

             g) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

             ğ) kHz: Kilo Hertzi,

             h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             i) MHz: Mega Hertzi,

             j) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

             Genel Esaslar

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan telsiz sistem ve cihazları, bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

             (2) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistemleri veya cihazları Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik girişime neden olmadan kullanılır. Özel telsiz sistem kullanıcıları, eklerde yer alan telsiz cihaz ve sistemleri belirtilen teknik kriterlere uygun olarak kullanmaları kaydıyla, eklerde tanımlı frekans bandlarındaki kullanımdan kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul etmek zorundadırlar. Ancak, tanımlı bandların dışındaki kullanımdan veya kullanıcılardan kaynaklanan elektromanyetik girişim olması halinde, bu girişimin kaldırılması için Kurum gerekli çalışmaları yapar.

             (3) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistem ve cihazlarının münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılması ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmaması, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemesi ve kamu kullanımına açık olarak sunulmaması esastır.

             (4) Eklerde belirtilen cihaz ve sistemlerin, bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ve kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması zorunludur.

             (5) Ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, KEGM tarafından Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. Amatör telsizcilik belgesine sahip olmayan gerçek kişiler, ya da sorumlu operatör nezareti bulunmaksızın tüzel kişiler amatör telsiz istasyonu kuramaz ve amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazlar.

             (6) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazların kurma ve kullanma esaslarına, teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

             (7) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu cihaz veya sistemin kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz gün süre verilir.

             (8) Bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazlar; 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 6 – (1) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Mevcut ruhsatname ve sertifikalar

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik kapsamında olanlarının ruhsatnameleri ile halk bandı (CB) telsiz cihazlarının sertifikaları Kurum tarafından iptal edilir. Ancak, söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik kapsamında, sertifika, ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

             Mevcut sistem ve cihazlar

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde mevcut sistem ve cihazların frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak eklerde belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK–1

DAR BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI (PAGING) SİSTEMLERİ

             Telsiz cihaz ve sistemlerinin tanımı

             MADDE 1 – (1) Dar bölge telsiz çağrı (paging) sistemi, herhangi bir kuruluşun faaliyet gösterdiği hastane, otel, fabrika, depo gibi bina içlerinde veya bir kampüs gibi taşınmaz sınırları içerisindeki münhasıran kendi faaliyetine yönelik olarak kurulacak sabit verici veya sabit verici-alıcı ile portatif alıcı, portatif verici veya portatif verici - alıcı cihazlarından meydana gelen bir telsiz sistemidir.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

             a) Çift yönlü çağrı: Bir vericinin alıcılarına doğru olan çağrısının yanında alıcılardan da vericiye doğru gönderilen çağrıyı,

             b) Portatif alıcı: Veri veya konuşma mesajlarını almada kullanılan dâhili antenli alıcı cihazları,

             c) Portatif verici: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde portatif alıcı cihazları ile birlikte veya ayrı olarak bulunan ve mesajın alındığını onaylamak maksadıyla kullanılan verici cihazları,

             ç) Portatif verici-alıcı: Üzerinde hem alıcı hem de verici bulunan portatif cihazları,

             d) Sabit alıcı: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerindeki sabit istasyonlarda onaylama mesajlarını almak maksadıyla kullanılan sabit alıcı cihazları,

             e) Sabit verici: Telsiz çağrı sisteminin sabit istasyonlarında bulunan ve veri veya konuşma mesajlarının iletiminde kullanılan sabit verici cihazları,

             f) Sabit verici-alıcı: Üzerinde hem alıcı hem de verici bulunan sabit cihazları,

             g) Tek yön çağrı: Bir vericinin sadece alıcı cihazlarına doğru olan çağrıyı,

             ğ) Veri: Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesini

             ifade eder.

             Kullanım esasları

             MADDE 3 – (1) Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinin, genellikle iş yeri, hastane, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılması gerekmektedir. Çağrı sistemi uygulamaları için sadece Tablo-1de belirtilen kanal frekanslarının kullanılması gerekmektedir.

             Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

             MADDE 4 – (1) Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılacak frekans kanalları ve diğer teknik kriterler Tablo-1de yer almaktadır.

 

Tablo–1: Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemleri Teknik Kriterleri

Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz)

Kanal No

Frekanslar

(MHz)

Band Genişliği

(kHz)

Maksimum Çıkış Gücü (Watt)

Açıklamalar

27.750–

27.975

 

1

27.750

25

4

Tek yön çağrı

2

27.775

25

4

Tek yön çağrı

3

27.800

25

4

Tek yön çağrı

4

27.825

25

4

Tek yön çağrı

5

27.850

25

4

Tek yön çağrı

6

27.875

25

4

Tek yön çağrı

7

27.900

25

4

Tek yön çağrı

8

27.925

25

4

Tek yön çağrı

9

27.950

25

4

Tek yön çağrı

10

27.975

25

4

Tek yön çağrı

167.000–

167.100

 

11

167.0000

12.5 veya 25

4

Tek yön çağrı

12

167.0125

12.5

4

Tek yön çağrı

13

167.0500

12.5 veya 25

4

Tek yön çağrı

14

167.0625

12.5

4

Tek yön çağrı

15

167.1000

12.5 veya 25

0.01

Sadece çift yönlü çağrılar içindir

468.1000–468.1125

 

16

468.1000

12.5

4

Tek yön çağrı

17

468.1125

12.5

4

Sadece çift yönlü çağrılar içindir

 

 

EK–2

HALK BANDI (CB) TELSİZ CİHAZLARI

             Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

             MADDE 1 – (1) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı; 26.960–27.410 MHz frekans bandı içinde bu Eke ait Tablo–1de belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazıdır.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

             a) AM (Amplitute Modulation): Genlik modülasyonunu,

             b) CB (Citizen Band): Halk Bandını,

             c) FM (Frequency Modulation): Frekans modülasyonunu,

             ç) Kodlu haberleşme: Haberleşmenin üçüncü şahıslar tarafından anlaşılmaması için mesajların önceden üzerinde anlaşılmış bir kod kitabına göre değiştirilerek iletilmesini,

             d) PM (Phase Modulation): Faz Modülasyonunu

             ifade eder.

             Kullanım esasları

             MADDE 3 – (1) Halk Bandı (CB) telsiz sisteminde yer alan cihazlar; maksimum 4 Watt çıkış gücünde, açısal modülasyon (frekans veya faz modülasyonu FM/PM) veya genlik modülasyonu (çift yan bant AM) veya bir modülasyon seçme anahtarı ile ayırmak suretiyle her iki modülasyon türü birlikte olmak üzere kullanılabilir.

             (2) Halk Bandı telsiz kullanıcılarının, aşağıda belirtilen sınırlamalara uyması gerekmektedir:

             a) Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin sesleri yayınlanamaz.

             b) Açık lisan yerine kodlu haberleşme yapılamaz.

             c) Televizyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.

             ç) Bir başka halk bandı telsiz kullanıcısının haberleşmesi engellenemez.

             d) Cihazın teknik özelliklerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

             e) Cihazlara dışarıdan güç yükseltici ilave edilemez.

             f) Dokuzuncu kanal acil yardım çağrı ve onbirinci kanal buluşma kanalı olup, başka amaçlar için kullanılamaz.

             Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

             MADDE 4 – (1) Her kanal band genişliği 10 kHz dir.

             (2) Sabit, araç ve el cihazların çıkış gücü maksimum 4 Watt tır.

             (3) Kanal merkez frekansları Tablo-1de belirtilmektedir.

 

Tablo–1: Halk Bandı Telsizlerinin Kanal Frekansları

 

Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz)

Kanal No

Frekans       (MHz)

Kanal No

Frekans       (MHz)

26.960–27.410

 

 

1

26.965

21

27.215

2

26.975

22

27.225

3

26.985

23

27.235

4

27.005

24

27.245

5

27.015

25

27.255

6

27.025

26

27.265

7

27.035

27

27.275

8

27.055

28

27.285

9

27.065

29

27.295

10

27.075

30

27.305

11

27.085

31

27.315

12

27.105

32

27.325

13

27.115

33

27.335

14

27.125

34

27.345

15

27.135

35

27.355

16

27.155

36

27.365

17

27.165

37

27.375

18

27.175

38

27.385

19

27.185

39

27.395

20

27.205

40

27.405

 

EK-3

KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ

             Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

             MADDE 1 – (1) Konut sitesi, organize sanayi bölgesi, fabrika sahası, park ve bahçe gibi sınırları belirli lokal alanlarda veya Büyükşehir belediye statüsündeki belediyeler ile bunlara bağlı ilçe belediyeler hariç olmak üzere, diğer il, ilçe ve belde belediye mücavir alanlarında veya Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet alanlarında kullanılan bir sabit verici ve birden fazla alıcıdan oluşan telsiz sistemidir.

             Kullanım kısıtlamaları

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kablosuz ses yayın sistemlerinde aşağıda belirtilen sınırlamalara uyulması gerekmektedir:

             a) Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin sesleri yayınlanamaz.

             b) Açık lisan yerine kodlu haberleşme yapılamaz.

             c) Televizyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.

             ç) Bir başka kablosuz ses yayın sistemi kullanımı engellenemez.

             d) Cihazlarda hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

             e) Cihazlara dışarıdan güç yükseltici ilave edilemez.

             (2) İl, ilçe ve belde belediye başkanlıklarınca kullanılacak kablosuz ses yayın sistemleri ile ilgili belediyenin mücavir alanı dışına yayın yapılamaz.

             (3) Tüm kablosuz ses yayın sistemlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen kullanım esasları ve teknik kriterlere uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

             (4) Tüm kablosuz ses yayın sistemleri tesis edilirken, bu sistemler arasında olabilecek karışımı önlemek için Tablo-4te yer alan ton kodları, seçici çağrı özelliği veya çift tonlu çoklu frekans kodlaması (DTMF-Dual Tone Multi Frequency) sistemi kullanılabilir.

             Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

             MADDE 3 – (1) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulacak ses yayın sistemlerinin teknik kriterleri Tablo-1de yer almaktadır.

 

Tablo–1: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri

Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz)

Kanal No

Frekans (MHz)

Band Genişliği (kHz)

Cihaz Çıkış Gücü (Watt)

173.8825–173.9875

1

173.8825

12.5

5

2

173.9000

12.5

5

3

173.9250

12.5/25

5

4

173.9375

12.5

5

5

173.9500

12.5/25

5

6

173.9625

12.5

5

7

173.9750

12.5/25

5

8

173.9875

12.5

5

445.2500–445.4625

     

9

445.2500

12.5

5

10

445.2625

12.5

5

11

445.2750

12.5

5

12

445.4125

12.5

5

13

445.4250

12.5

5

14

445.4500

12.5

5

15

445.4625

12.5

5

 

             (2) Konut siteleri, organize sanayi bölgeleri, parklar, fabrika sahaları gibi dış sınırları belirli lokal alanlarda kurulacak kablosuz ses yayın sistemlerinin teknik kriterleri Tablo-2de yer almaktadır.

 

Tablo–2: Dış Sınırları Belirli Lokal Alanlarda Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri

 

Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz)

Kanal No

Frekans (MHz)

Band Genişliği (kHz)

Cihaz Çıkış Gücü (Watt)

445.2875–445.4000

    

1

445.2875

12.5

2

2

445.3000

12.5

2

3

445.3750

12.5

2

4

445.4000

12.5

2

 

 

             (3) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve bağlı ilçe belediyeleri hariç diğer il, ilçe ve belde belediyelerince kurulacak ses yayın sistemleri teknik kriterleri:

             a) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve bağlı ilçe belediyeleri hariç diğer il, ilçe ve belde belediyelerince kurulacak ses yayın sistemlerine ait teknik kriterler Tablo-3te yer almaktadır.

             b) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra belediye başkanlıklarınca sadece 5-17 kanal frekanslarında yeni kablosuz ses yayın sistemleri kurulabilecektir.

             c) Bu Yönetmeliğin yayımından önce, Tablo-3te belirtilen frekanslar haricinde kurulan kablosuz ses yayın sistemleri kullanıcılarının, sistemlerini bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Tablo-3te belirtilen 5-17 kanal frekanslarına ayarlatmaları gerekmektedir.

             ç) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kurum tarafından daha önce sistem kurma ve kullanma izni verilen ve kanal frekansları Tablo-3te belirtilen 1, 2, 3 ve 4 üncü kanal frekansları olan kablosuz ses yayın sistemlerinin, Kurum tarafından telsiz sistemi kurma ve kullanma izni verilmiş diğer sistemler üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim yaratmaması kaydıyla kullanılmasına devam edilir. Herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim yaratması halinde ise kullanıcı tarafından gerekli önlemler alınarak Kurum tarafından verilecek 30 günlük süre içinde girişime neden olan kablosuz ses yayın sisteminin frekansları Tablo-3te belirtilen 5-17 nci kanal frekansları ile değiştirilebilir.

 

                Tablo–3: Belediyelerce Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri

Tahsis Edilen Frekans Bandı (MHz)

Kanal No

Frekans (MHz)

Band genişliği

(kHz)

Cihaz Çıkış Gücü

(Watt)

Açıklamalar

150.3000–150.6000

1

150.3000

25

5

Yeni sistem kurulumu yapılmayacaktır

2

150.4000

25

5

3

150.4750

25

5

4

150.6000

25

5

173.8250–173.8750

5

173.8250

12.5

5

 

6

173.8375

12.5

5

 

7

173.8500

12.5

5

 

8

173.8625

12.5

5

 

9

173.8750

12.5

5

 

445.3125–445.4875

10

445.3125

12.5

5

 

11

445.3250

12.5

5

 

12

445.3375

12.5

5

 

13

445.3500

12.5

5

 

14

445.3625

12.5

5

 

15

445.3875

12.5

5

 

16

445.4750

12.5

5

 

17

445.4875

12.5

5

 

 

             (4) Tüm ses yayın sistemlerinde kullanılacak ton kodu listesi Tablo-4’te yer almaktadır.

 

Tablo–4: Ton Kodu Listesi

 

A GRUBU (Hz)

B GRUBU (Hz)

C GRUBU (Hz)

67

71.9

74.4

77

82.5

79.7

88.5

94.8

85.4

100

103.5

91.5

107.2

110.9

 

114.8

118.8

 

123

127.3

 

131.8

136.5

 

141.3

146.2

 

151.4

156.7

 

162.2

167.9

 

173.8

179.9

 

186.2

192.8

 

203.5

210.7

 

218.1

225.7

 

233.6

241.8

 

250.3

 

 

 

EK-4

AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI

             Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

             MADDE 1 – (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Yönetmelikte belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı sabit, araç ve el telsiz cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonudur.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Ekte geçen;

             a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,

             b) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,

             c) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

             ç) AMPR (Amateur Packet Radio): Amatör Paket Radyo Sistemini,

             d) APRS (Automatic Position/Packet Reporting System): Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket Haberleşme Sistemini,

             e) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administraions): Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansını,

             d) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini,

             f) IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,

             g) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

             ğ) PSK (Phase Shift Keying): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu,

             h) PACTOR: Destekleyen Terminal Düğüm Kontrolörleri (Terminal Node Controller (TNC)) yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (multi-sub-carrier-PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu,

             ı) RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleks’i,

             i) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi,

             j) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Televizyon sistemini,

             k) TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolunu,

             l) İnternet-Telsiz Arayüzü (Gateway): Bir arabirim kullanımı ile haberleşme sistemleri arasında veri, görüntü veya ses aktarma sistemini

             ifade eder.

             Kullanım kısıtlamaları

             MADDE 3 – (1) Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından kullanılacak el, araç ve sabit merkez telsiz cihazları Tablo-1de belirtilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartlarda olmak kaydıyla, frekans tahsisine, telsiz ruhsatına gerek olmaksızın ve Kurumdan herhangi bir izin alınmaksızın kullanılır.

             (2) Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

             (3) Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.

             (4) Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.

             (5) Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kişiler, yurt sathında birden fazla istasyon kurabilirler.

             (6) Amatör telsizcilerin kullanacakları anten çeşitleri; cihazın gücüne, frekans bandına ve kullanılacak mahallin olanaklarına göre amatör telsizciler tarafından belirlenir.

             (7) Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.

             (8) Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.

             (9) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.

             (10) KEGM’ye bildirimde bulunmak kaydıyla Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.

             (11) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-1’de belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.

             (12) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-1de belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.

             (13) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.

             (14) Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör Telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.

             (15) Amatör telsizciler tarafından:

             a) Amatör telsiz istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi çıkar, doğrudan veya dolaylı yolla yapılan bir vaad karşılığı kullanılması,

             b) Amatör telsizcilere ayrılan frekans bandlarında ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının naklen veya banttan yayınlanması veya bu tür bir yayın yapılması,

             c) Acil durum ve afet haberleşmesi ve 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

             ç) Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,

             d) Herhangi bir amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması,

             e) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,

             f) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanarak, kriptolu olarak alınması veya gönderilmesi,

             g) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,

             ğ) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,

             h) Amatör telsizcilerin kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

             ı) Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması

             yasaktır.

             (16) Amatör Telsizcilikle ilgili olarak ITU, CEPT ve IARU gibi uluslararası organizasyonların frekans planlama ve koordinasyonu ile cihazlara ilişkin teknik düzenlemeleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde Kurum internet sayfasında yayınlanarak uygulanır.

             Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

             MADDE 4 – (1) Amatör telsizcilerin amatör telsiz istasyonlarında kullanmalarına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartları Tablo-1de yer almaktadır.

             (2) Bu Ek’e ait Tablo-1deki frekans bandlarının karşılarında belirtilen açıklama rakamlarının ifade ettiği anlamlar Tablo-2de yer almaktadır.

             (3) İzin verilen emisyon tiplerini gösteren sınırlamaların ifade ettiği anlamlar ve emisyon tiplerinde müsaade edilen maksimum band genişlikleri Tablo-3te yer almaktadır.

 

Tablo–1:  Amatör Radyo Band Planları

Band

(MHz)

Dalga

Boyu

Frekans Bandı

Tahsis  Durumu

Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama

Verici Çıkış Gücü

Verici PEP Gücü

İzin Verilen Belge Sınıfı

İzin Verilen Emisyon Tipi

0,136

2200 m

135.7-137.8 kHz

S

 

1 W

5 W

A ve B

A1A, A1B

1,8

160 m

1810–1840 kHz

1840–1850 kHz

P

S

11

9 W

30 W

A

A1A, J3E

3,5

80 m

3500–3610 kHz

3610–3800 kHz

P

S

9

75 W

 

75 W

 

A1A

A1B

A2A

A3C

F1A

F2B

F2A

H3E

J2A

J2B

J3C, J3E, R3E

7

40 m

7000–7200 kHz

P

2, 14

10

30 m

10100–10150 kHz

S

2, 4,  5

100 W

14

20 m

14000–14250 kHz

14250–14350 kHz

P

P

2, 3

3

400 W

18

17 m

18068–18168 kHz

S

1, 3

21

15 m

21000–21150 kHz

21151–21450 kHz

P

P

2, 3

3

24

12 m

24890–24990 kHz

S

1, 2, 3

30

10 m

28000–29700 kHz

P

2, 3,  6, 10, 14

A1A

A1B

A2A, A2B

A3C

A3F

C3F

F1A

F1B

F2A

F2B

F3E, F3F

G3E

H3E

J2A

J2B

J2C

J3E

J3F

R3E

50

6 m

50–52 MHz

S

1, 10,15

 

 

144–146

2 m

144–146 MHz

P

2, 3,  7,  8, 10,  13,16

75 W

 

 

 

 

400 W

A-B-C

 

 

430.200–430.700 MHz

S

 

 

 

431.550–431.825 MHz

S

 

430–440

70 cm

432,000–432,975 MHz

S

3, 7,  8, 10,16

 

 

433.400–433.575 MHz

S

 

 

 

435.000–437.975 MHz

S

 

 

 

439.150–439.425 MHz

S

 

1300

23 cm

1240–1300 MHz

S

3, 7,  8, 10

A-B

5700

6 cm

5650–5670 MHz

5820–5850 MHz

S

S

3, 12

10000

3 cm

10450–10452 MHz

S

3

24000

12 mm

24000–24050 MHz

P

3, 12

47000

6 mm

47000–47200 MHz

P

3, 12

75000

4 mm

75500–76000 MHz

P

3

142000

2 mm

134000-136000 MHz

136000-142000 MHz

P

S

3

 

Tablo–2: Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar

Karakter

Açıklama

(1) Bir

Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.

(2) İki

3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir.

(3) Üç

Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

(4) Dört

Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.

(5) Beş

Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.

(6) Altı

F3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.

(7) Yedi

El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyecektir.

(8) Sekiz

Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.

(9) Dokuz

Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.

(10) On

Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacaktır.

(11) Onbir

J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.

(12) Oniki

Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının   çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi zorunludur.

(13) Onüç

Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir.

(14) Ondört

Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.

(15) Onbeş

50–52 MHz bandı Kurumdan  izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.

(16) Onaltı

C Sınıfı amatör telsizciler tarafından  144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında  verici çıkış gücü  5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.

(P)  

Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir.

(S)

İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir.

 

Tablo–3: Emisyon Tipleri

Kısaltmalar

Emisyon Çeşidi

Band Genişliği

A1A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını.        

100 Hz

 

A1B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.     

100 Hz

A2A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.                               

2.1 kHz

A2B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.                     

2.1 kHz

A3C

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil.           

3 kHz

A3F

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

10.5 MHz

 

C3F

Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.                              

7.25 MHz

F1A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.

304 Hz

F1B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

304 Hz

F2A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.               

1.42 kHz

F2B

 

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.

1.42 kHz

F3E

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.)    

16 kHz

F3F

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

G3E

Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.        (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği         6 kHz'dir.)

16 kHz

 

H3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.        

3 kHz

J2A

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.   

134 Hz

 

J2B

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.  

134 Hz

J3C

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil.

3 kHz

J3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını.        

3 kHz

J3F

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

R3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.

3 kHz